Αξιολόγηση Ικανοτήτων και Management

Οι αποφάσεις για την επιλογή του προσωπικού, είτε πρόκειται για εξωτερικούς, είτε για εσωτερικούς υποψηφίους, είναι εξαιρετικής σημασίας και δεν πρέπει να λαμβάνονται με επιδερμικό τρόπο. Για να αποφύγουμε περιττές συναντήσεις με υποψήφιους και τις σχετικές λάθος επενδύσεις, είναι σημαντικό να στηριζόμαστε σε εκείνους τους υποψηφίους που όχι μόνο μπορούν να μας πείσουν με την επαγγελματική τους στάση, αλλά που επιπλέον ταιριάζουν μέσω της προσωπικότητάς τους στην κουλτούρα της επιχείρησής μας. Βασιζόμενοι στην ανάλυση ικανοτήτων της HILL και στην επιλογή των λεπτομερών συνεντεύξεων, αξιολογούμε την καταλληλότητα των υποψηφίων με στόχο τις βέλτιστες αποφάσεις για την επιλογή προσωπικού.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Προκατασκευαστική συζήτηση & ανάλυση της παρούσας κατάστασης
 • Προσδιορισμός στόχων της αξιολόγησης (εναρμόνιση με τους στρατηγικούς στόχους)
 • Προσδιορισμός των ουσιαστικών ικανοτήτων προς αξιολόγηση
Αξιολόγηση
 • Εφαρμογή του HILL Competence Analysis®
 • Λεπτομερείς ημι-δομημένες προσωπικές
 • Εργαλεία όπως παιχνίδια ρόλων, 360-degree assessment κτλ (κατόπιν αιτήματος)
Αποτελέσματα
 • Προετοιμασία αναφοράς: Ατομικά ή σε ομάδα
 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην ομάδα λήψης αποφάσεων
 • Διαμόρφωση των πλάνων ανάπτυξης
 • Ανατροφοδότηση στους εργαζόμενους (κατόπιν αιτήματος)

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΣΑΣ

 • Αποφυγή λανθασμένων συναντήσεων και του σχετικού κόστους
 • Προσδιορισμός των δυναμικών και του συστήματος αξιών των υπαρχόντων και μελλοντικών εργαζομένων
 • Επιβεβαίωση του ιδανικού ταιριάσματος μεταξύ υποψηφίων και της επιχείρησης
 • Ασφαλής βάση για αντικειμενικές και εμπεριστατωμένες αποφάσεις επιλογής προσωπικού
 • Αυξημένη παραγωγικότητα στην επιχείρηση μέσω της βέλτιστης τοποθέτησης των εργαζομένων