Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

1. Naknade

Naknade su iskazane u neto iznosu, bez PDV-a.

2. Uvjeti plaćanja

Svi računi trebaju biti plaćeni u ugovorenom roku i punom iznosu. Isti uvjeti primjenjuju se i na vanjske troškove i predujmove kao što su troškovi oglašavanja i putovanja.


3. Kašnjenje u plaćanju

U slučaju kašnjenja u plaćanju primjenjuju se zakonske zatezne kamate. Svi s tim povezani troškovi slanja opomena i progona, osobito troškovi agencije za prisilnu naplatu tražbina, obračunavaju se zasebno.

4. Odgovornost

U okviru poslovanja odgovornost postoji samo u slučaju grube nepažnje ili namjere.

5. Tražbine

Tražbine nije moguće prebijati.

6. Uvjeti otkazivanja

Prvi dio ugovorene naknade bit će naplaćen u svakom slučaju odustanka klijenta. U slučaju raskida ugovora, klijent je obvezan podmiriti sve račune za usluge koje je HILL izvršio do dana raskida ugovora. U slučaju da klijent otkaže ugovor tijekom selekcijskog procesa ili je isti stavljen na čekanje od strane klijenta kao i u slučaju da klijent u bitnome promjeni zahtjeve radnog mjesta, u periodu duljem od mjesec dana, naplatit će se druga trećina naknade.

7. Traženje i selekcija kandidata: Opći uvjeti

HILL ne jamči niti preuzima ikakvu odgovornost za informacije sadržane u dokumentima koje su podnijeli kandidati (uključujući dostupne dokumente, potvrde, preporuke itd.). To se osobito odnosi na točnost, ažurnost. dostatnost/potpunost, kakvoću i/ili iskoristivost tih informacija. Ako klijent tijekom postupka u bitnome izmjeni uvjete radnog mjesta, ugovara se nova potraga.

U slučaju odabira više od ugovorenog broja kandidata, ugovoreni uvjeti u tom slučaju će se primjeniti. U slučaju zapošljavanja većeg broja kandidata, jamstvo se ne može primjeniti.

Ako klijent želi da se predstavljanje kandidata izvrši izvan Hrvatske pa je potrebno rezervirati let i hotelski smještaj, smatrat će se ugovorenim da je klijent dužan to organizirati i platiti. U slučaju da klijent naloži HILL-u organizaciju istoga, prva trećina ugovorene naknade će se povećati za 10%. To će zahtijevati zaseban dodatak ugovoru. Potpisom ugovora o suradnji s HILL-om, klijent daje HILL-u ekskluzivno pravo na izvršavanje ugovorenog postupka traženja i selekcije.

Nadalje se primjenjuju sljedeće odredbe:

U slučaju da, nakon prezentacije užeg kruga kandidata klijentu, klijent odgađa intervjue s kandidatima u razdoblju duljem od dva tjedna i iz tog razloga kandidati više nisu dostupni, HILL naplaćuje dodatnu trećinu ugovorene naknade za pokretanje novog postupka traženja i selekcije.

U slučaju da klijent odgađa potpisivanje ugovora o radu s odabranim kandidatom u razdoblju duljem od dva tjedna i iz tog razloga kandidat više nije dostupan, radno mjesto će se smatrati popunjenim i klijent je dužan platiti zadnji dio ugovorene naknade.

Svi kandidati koji pošalju svoju prijavu direktno klijentu će biti uključeni u proces selekcije i to nema utjecaj na ugovorenu naknadu. Klijent će u tom slučaju izravno proslijediti prijave kandidata HILL-u.

8. Traženje i selekcija kandidata: Zaštitne odredbe

Svi rezultati postupka odabira ostaju vlasništvo HILL-a. S prijavnom dokumentacijom treba postupati u najvećem povjerenju. U slučaju nekorištenja treba je vratiti HILL-u te ona ni u kojem slučaju ne smije biti proslijeđena trećoj strani.

Ako kandidata kojeg je HILL predstavio klijentu u sljedećih 12 mjeseci zaposli izravno klijent ili njemu pridruženo društvo, HILL ima pravo na ugovorenu naknadu. O tim okolnostima treba odmah izvijestiti u pisanom obliku.

HILL ne jamči niti preuzima ikakvu odgovornost za informacije sadržane u dokumentima koje su podnijeli kandidati (uključujući dostupne dokumente, potvrde, preporuke itd.). To se osobito odnosi na točnost, ažurnost. dostatnost/potpunost, kakvoću i/ili iskoristivost tih informacija. Ako klijent odbije jamstvo u trenutku sklapanja ugovora, svako dodatno jamstvo za uslugu društva HILL prestaje vrijediti.

U slučaju jamstva za uslugu primjenjuju se uobičajene ugovorne odredbe.

9. Traženje i selekcija kandidata: Jamstvo

Za postupke traženja i selekcije kandidata (osim usluge mailboxa), HILL jamstvo vrijedi za jedan dodatni postupak za isto radno mjesto u slučaju da se radni odnos prekine u ugovorenom razdoblju (od strane klijenta ili kandidata), bez dodatne naplate konzultantske usluge. Ovi uvjeti ne vrijede za vanjske troškove, kao što su oglašavanje i troškovi putovanja.

Ako klijent odbije jamstvo u trenutno sklapanja ugovora, svako dodatno jamstvo za uslugu koju je izvršio HILL, prestaje vrijediti.

U slučaju jamstva za uslugu primjenjuju se uobičajene ugovorne odredbe.

10. Komunikacija i zaštita podataka

Sve informacije i podaci koje klijent prenosi u okviru ugovora smatraju se povjerljivima i na njih se primjenjuju propisi o zaštiti podataka, osobito Opća uredba o žaštiti podataka EU-a i Zakon o provedbi Opće odredbe o zaštiti podataka te se ne smiju učiniti dostupnima trećoj strani.

Svi poslovni partneri HILL-a su obvezni su prilikom obrade podataka poštovati i postupati u skladu s odredbama propisa o zaštiti podataka, osobito odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ako kao posljedica toga da je njegov poslovni partner prekršio odredbe navedenih propisa o zaštiti podataka HILL pretrpi štetu, za tu povgredu će se smatrati odgovornim poslovni partner, koji će HILL-u morati u cijelosti naknaditi štetu i neće ga smatrati odgovornim za tu štetu.

11. Nadležan sud

U slučaju spora ugovoreno je da će nadležni sud biti stvarno nadležan sud u Zagrebu, ako kogentnim propisima nije određeno drugačije, uz primjenu hrvatskog prava kao mjerodavnog.

Version 2.3 / Zagreb, Lipanj 2021
HILL International, Croatia