Legal provisions

POLITYKA PRYWATNOŚCI W REKRUTACJI

Podstawowe informacje

Z uwagi na to, że jesteś zainteresowany rekrutacją organizowaną przez HILL INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 50, adres e-mail: iwona.cekal@hill-international.com, tel. +48 668 589 842, podajemy Ci kilka istotnych informacji jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

W momencie przekazania nam Twoich danych, stajemy się ich Administratorem.

Do przetwarzania Twoich danych używamy platformy Starhunter, znajdującej się na stronie: https://www.starhunter.com/.

Możliwe także, że otrzymałeś wiadomość e-mail od naszego zespołu z zaproszeniem do złożenia Twojej aplikacji poprzez w/w platformę w związku z rekrutacją.

Firma Starhunter GmbH, która jest właścicielem platformy Starhunter, w świetle przepisów prawnych jest uważana za podmiot przetwarzający dane (procesor).

 

Najważniejsze definicje

Dane osobowe: oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, takie na przykład jak imię i nazwisko, numer telefonu, czy miejsce zamieszkania.

Przetwarzanie danych osobowych: oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Administrator danych: oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Podmiot przetwarzający dane: oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych

Będziemy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i zasad ochrony danych, takich jak RODO, co oznacza, że Twoje dane będą:

 • Używane zgodnie z prawem, rzetelnie i w przejrzysty sposób.
 • Gromadzone tylko dla prawidłowych celów, nie będą użyte w sposób, który jest niezgodny z tymi celami.
 • Odpowiednie do celów, o których Ci mówiliśmy, i tylko niezbędne do realizacji tych celów.
 • Prawidłowe i aktualizowane.
 • Przechowywane tylko tak długo, jak to konieczne dla celów, dla których zostały zebrane i o których zostałeś poinformowany.
 • Odpowiednio zabezpieczone przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 

Rodzaje danych, które o Tobie przetwarzamy

W związku z przekazaną nam Twoją aplikacją będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych o Tobie:

 • Informacje, które nam przekazałeś w CV, liście motywacyjnym lub portfolio.
 • Informacje, które podałeś w naszym formularzu aplikacyjnym, w tym imię i nazwisko, dane kontaktowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wykształcenie i kwalifikacje.
 • Wszelkie informacje, które nam przekazujesz podczas rozmowy/ów kwalifikacyjnej/ych. Mogą one obejmować wyniki testów przeprowadzonych za Twoją odrębnie udzieloną zgodą, studia przypadku, prezentacje lub inne ćwiczenia wykonane podczas procesu rekrutacji.
 • Referencje (jeśli dotyczy).

 

Podstawą prawną, na której opieramy się w celu przetwarzania tych danych osobowych, jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, który odnosi się do przetwarzania opartego o wyrażoną przez Ciebie zgodę celem przeprowadzenia rekrutacji.

Nie przewidujemy, żebyśmy przetwarzali informacje o stanie niepełnosprawności oraz o wyrokach skazujących, chyba że stanowisko będzie wymagało takich szczególnych informacji. Podstawą prawną, na której polegamy przy przetwarzaniu danych osobowych szczególnych kategorii, jest art. 9 ust. 2 lit. a) i b) RODO, który dotyczy naszych zobowiązań w zakresie zatrudnienia i ochrony Twoich podstawowych praw.

 

Źródło pozyskiwania danych osobowych

Dane osobowe kandydatów zbieramy z następujących źródeł:

 • Od Ciebie samej/samego,
 • Od podmiotów zajmujących się rekrutacją, do których Ty jako kandydat dostarczyłaś/dostarczyłeś dane i które przedstawiły nam Ciebie jako kandydata.
 • Od osób, które mogą potwierdzić Twoją historię zatrudnienia i stanowiska, które zajmowałaś/zajmowałeś.
 • Z publicznie dostępnych źródeł, takich jak LinkedIn.

 

Cel przetwarzania danych

Twoje dane są nam potrzebne, aby:

 • Ocenić Twoje umiejętności, kwalifikacje i predyspozycje na proponowane stanowiska.
 • Sprawdzić podstawowe informacje i referencje, w stosownych przypadkach.
 • Zarządzać aplikacjami, a w szczególności dokumentować procesy rekrutacji.
 • Prowadzić komunikację z Tobą o procesie rekrutacji.
 • Zapewnić przestrzeganie wymogów prawnych lub organów nadzoru.
 • Prowadzić komunikację z menedżerami prowadzącymi procesy zatrudniania i rozmowy kwalifikacyjne.
 • Skontaktować się z Tobą w sprawie przyszłych stanowisk pracy, w odpowiednim przypadku. Po otrzymaniu Twojej aplikacji, CV, portfolio lub listu motywacyjnego, zaznajomimy się z zawartymi w nich informacjami, aby zdecydować, czy spełniasz podstawowe wymagania, by znaleźć się na liście kandydatów na stanowisko.

Jeśli wybierzemy Twoją kandydaturę to przekażemy Twoje dane osobowe, naszemu klientowi, który wówczas stanie się odrębnym Administratorem Twoich danych osobowych, o czym powinien Cię poinformować.

Jeśli nie dostarczysz danych, o które prosimy, lub wycofasz swoją zgodę na ich przetwarzanie - nie będziemy w stanie przetworzyć Twojej aplikacji i uwzględnić Twojej osoby w procesie rekrutacji na aplikowane przez Ciebie stanowisko.

 

Udostępnianie Twoich danych

Udostępniamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu przetwarzania Twojej aplikacji o pracę:

 • Firmie Starhunter, będącej naszym dostawcą usług bazy danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez ten podmiot znajdziesz na ich stronie https://www.starhunter.com/
 • Naszym Klientom, na etapie wyboru Twojej kandydatury po przeprowadzeniu procesów rekrutacyjnych przez naszą firmę.

Wszystkie powyższe osoby trzecie są zobowiązane do wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby dane osobowe były chronione zgodnie z naszymi zasadami.

 

Bezpieczeństwo danych

Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniu, utracie, zmodyfikowaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych.

Co najważniejsze, ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych pracowników, kontrahentów i innych osób trzecich, które mają rzeczywisty interes, by te dane przetwarzać. Osoby te będą przetwarzać Twoje dane osobowe tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

 

Okres przechowywania danych

Zachowamy Twoje dane osobowe przez okres do 24 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji. Przechowujemy Twoje dane osobowe w tym okresie, abyśmy mogli wykazać, w przypadku roszczeń prawnych, że nie dyskryminowaliśmy kandydatów z zakazanych powodów oraz że przeprowadziliśmy rekrutację w sposób uczciwy i przejrzysty. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji, to Twoje dane będziemy przechowywać do czasu jak nie cofniesz nam zgody na ich przetwarzanie, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy.

Jeśli będziemy chcieli zachować dane osobowe przez okres dłuższy niż 24 miesiące, wyślemy do Ciebie osobną informację, prosząc Cię o wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na tej podstawie przez określony wówczas czas.

 

Aktualizowanie danych

Ważne jest, aby posiadane przez nas dane osobowe były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli Twoje dane osobowe ulegną zmianie podczas procesu rekrutacji lub podczas okresu przechowywania.

 

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W pewnych okolicznościach, zgodnie z prawem, masz prawo do:

 • Uzyskania dostępu do danych osobowych (powszechnie zwanych "prośbą podmiotu danych o dostęp do danych"). Złożenie takiej prośby umożliwia otrzymanie kopii danych osobowych, które przechowujemy, oraz sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 • Skorygowania danych osobowych, które posiadamy o Tobie. Dzięki temu możesz poprawić wszystkie niekompletne lub niedokładne dane, które przetwarzamy na Twój temat.
 • Żądania usunięcia Twoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy nie ma celu, dla którego nadal możemy je przetwarzać. Masz również prawo poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych w przypadku, gdy skorzystałeś z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej).
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy nasze przetwarzanie oparte jest o uzasadniony interes administratora (lub o interes osób trzecich), a w Twojej konkretnej sytuacji znajdujesz przyczynę, dla której chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie.
 • Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych, na przykład, jeśli chcesz, abyśmy określili czy dane są aktualne lub byśmy wskazali przyczyny przetwarzania danych.
 • Żądania przekazania Twoich danych osobowych innemu administratorowi.

 

Powiadomienia o zmianach w Polityce

Jeśli podałeś/podałaś dane osobowe, skontaktujemy się z Tobą, gdy wprowadzimy zmiany w niniejszej polityce prywatności lub wprowadzimy nową politykę.

 

Twoje prawa

Masz prawo dostępu do Twoich danych, możesz je przejrzeć, zweryfikować, ograniczyć ich przetwarzanie, poprawić dane lub zażądać usunięcia danych osobowych, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych lub zażądać przekazania kopii Twoich danych osobowych innemu administratorowi lub jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe - Prosimy o kontakt: iwona.cekal@hill-international.com,

W dowolnym momencie masz prawo do złożenia skargi do krajowego organu nadzoru w związku z problemami dotyczącymi ochrony danych.

 

Ostatnia aktualizacja: 20 września 2023 r.